DPS Częstochowa – Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Wesołej 14 przeznaczony jest dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Do Domu kieruje się na podstawie:

  • Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania. Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej.
  • Rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności brak zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Osoba lub rodzina starająca się o przyjęcie członka swojej rodziny zwraca się do pracownika socjalnego pracującego w terenie. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad, zbiera odpowiednią dokumentację i przekazuje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) – odpowiedniego ośrodka na terenie gminy, na którego terenie mieszka osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu. Placówki te wydają decyzję kwalifikującą w oparciu o zebrane dokumenty w porozumieniu z MOPS, pod który podlega Dom, do którego kierowana jest osoba.

Decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej skierowania do DPS.

Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje organ gminy prowadzącej DPS.

W naszym Domu pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w celu bliższego poznania osoby – jej przyzwyczajeń, potrzeb, oczekiwań – jeszcze przez przyjęciem jej do DPS.

W przypadku braku wolnych miejsc powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w DPS. Wraz z osobą przebywającą do Domu dostarczana jest jej dokumentacja, za którą odpowiedzialny jest pracownik socjalny.

Nowo przyjęta mieszkanka podlega obserwacji ze strony personelu w celu zorientowania się odnośnie potrzeb, przyzwyczajeń, możliwości własnych i umiejętności. Okres obserwacji i adaptacji w naszym Domu trwa 2-3 miesięcy. Obserwacja nowej mieszkanki daje możliwość doboru odpowiednich usług, jakie Dom świadczy.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Wesoła 14 (zobacz DPS na mapie Google)
42-202 Częstochowa
tel./fax. +48 34 361 88 94
e-mail: dpsczestochowa@albertynki.pl