DPS Częstochowa – Zespół opiekuńczo-terapeutyczny

Zespół opiekuńczo-terapeutyczny

W Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie jest powołany zespół terapeutyczno–opiekuńczy składający się z pracowników Domu. Do podstawowych zadań należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkanek (IPW) oraz wspólna z mieszkankami ich realizacja.

Indywidualny plan wsparcia jest przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkanki. Opracowywany jest z udziałem mieszkanki, jeżeli ten udział jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość do uczestnictwa w nim. Indywidualny plan wsparcia stanowi dokument poufny i jest chroniony przed dostępem do niego osób postronnych.

W skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego wchodzą: kierownik działu opiekuńczo -terapeutycznego, kierownicy zespołów opiekuńczo – terapeutycznych, psycholog, pracownicy socjalni, instruktorzy terapii, pracownicy kulturalno – oświatowi, pielęgniarki, opiekunki, pracownicy pierwszego kontaktu, kapelan, personel pomocniczy, wolontariusze, stażyści. Wszyscy pracownicy Domu biorą udział w zebraniach zespołu, jak również w szkoleniach wewnętrznych oraz organizowanych przez dyrektora Domu na temat praw mieszkańca i kierunków prowadzonej terapii oraz metod pracy z mieszkańcami, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej.

Praca zespołu terapeutyczno – opiekuńczego jest ukierunkowana na zaspokojenie indywidualnych potrzeb mieszkanek. Członkowie zespołu starają się o indywidualne podejście do każdej mieszkanki, dbają o przychylną atmosferę, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, dyskrecji i akceptacji. Starają się poznać mieszkanki całościowo, biorąc pod uwagę ich sferę fizyczną, psychiczną, społeczną a także duchową, w tym celu ściśle ze sobą współpracują, stanowiąc wsparcie dla pracowników pierwszego kontaktu w celu jednolitego działania.

Szczególną troską zespół otacza osoby nowo przybyłe udzielając im odpowiedniego wsparcia, realizując plan fazy adaptacyjnej nowej mieszkanki, który przygotowuje pracownik koordynujący we współpracy z dyrektorem, kierownikiem działu opiekuńczo – terapeutycznego, kierownikami zespołów oraz pracownikiem socjalnym.

Pracownik koordynujący prace zespołu organizuje spotkania zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, koordynuje i kontroluje pracę zespołu oraz realizację indywidualnych planów wsparcia, współpracuje z dyrektorem Domu dla podniesienia efektywności pracy.
Pracownicy zespołu terapeutyczno – opiekuńczego zobowiązani są do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych, zewnętrznych oraz korzystając z fachowych czasopism prenumerowanych przez Dom.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Wesoła 14 (zobacz DPS na mapie Google)
42-202 Częstochowa
tel./fax. +48 34 361 88 94
e-mail: dpsczestochowa@albertynki.pl