DPS Częstochowa – Informacje o Domu

Informacje o Domu

Dom jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 85 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadlokalnym. Domem kieruje dyrektor zatwierdzony przez Przełożoną Prowincjalną Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Prowincji Krakowskiej. Dom posiada wpisy do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod pozycją PS/II/9014/139/08. Zezwolenie numer PS/II/9013/15/08 na prowadzenie Domu zostało wydane na czas nieokreślony. Nowa decyzja z 29.01.2018 roku pod nr PSII.9423.4.2018 dotyczyła zwiększenia ilości miejsc z 80 na 85 w związku z rozbudową placówki.

Podmiotem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Dom Zakonny, z siedzibą ul. Wesoła 14, 42-202 Częstochowa.

Dom prowadzony jest w ramach działalności statutowej Zgromadzenia na mocy umowy zawartej z Gminą Miastem Częstochowa.

Miesięczny koszt utrzymania w roku 2023 wynosi 6166 złotych.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających:

– w zakresie świadczonych usług bytowych mieszczą się usługi zapewniające w szczególności:

▪ miejsce zamieszkania w otoczeniu i budynku bez barier architektonicznych, wyposażone w windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, systemy przyzywowo – alarmowy, alarmowo – przeciwpożarowy, pokoje jedno, dwu, trzy i czteroosobowe, odpowiednią ilość łazienek i ubikacji oraz pokoje wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdej mieszkanki,

▪ wyżywienie w postaci 4 posiłków dziennie z możliwością wyboru posiłku dietetycznego zgodnie z wskazaniem lekarza. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne przez całą dobę,

▪ odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru dostosowane do pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby – mieszkankom, które nie posiadają środków własnych na ich zakupy,

▪ pomoc w utrzymaniu higieny osobistej poprzez zapewnienie środków czystości, przyborów toaletowych, innych niezbędnych przedmiotów – mieszkankom, które same nie są w stanie ich zapewnić.

– w zakresie świadczonych usług opiekuńczych mieszkankom jest udzielona niezbędna pomoc w załatwianiu podstawowych czynności życiowych, pielęgnacji oraz załatwianie wszystkich spraw osobistych.

– w zakresie usług wspomagających mieszkanki mają możliwość udziału w terapii zajęciowej, podnoszenia sprawności i aktywizowaniu w pracowniach poprzez rehabilitację grupową i indywidualną, rozwijaniu zainteresowań, stymulowania, nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, zaspokajania potrzeb duchowych i kulturalnych, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności. Mieszkanki mają możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych oraz przestrzeganie praw mieszkanek Domu, dostępności do informacji o tych prawach. Mieszkanki mają możliwość korzystania z usług w ramach i na zasadach określonych przez działający Zespół terapeutyczno – opiekuńczy. Szczegółowy zakres wsparcia zawiera się w Indywidualnym Programie, zwanym Indywidualnym Planem Wspierania Mieszkańca, opracowany dla potrzeb konkretnej mieszkanki. Za prowadzenie indywidualnych planów wsparcia odpowiedzialni są pracownicy pierwszego kontaktu, współpracujący z pracownikami dokonującymi diagnozy w poszczególnych zakresach i jej aktualizacji, koordynując realizację działań przewidzianych w planie. Dla koordynowania działań wynikających z realizacji indywidualnego planu wspierania, mieszkaniec wskazuje wybranego przez siebie pracownika pierwszego kontaktu.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Wesoła 14 (zobacz DPS na mapie Google)
42-202 Częstochowa
tel./fax. +48 34 361 88 94
e-mail: dpsczestochowa@albertynki.pl