DPS Częstochowa – Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

W strukturze organizacyjnej Domu wyodrębnia się:

I. Dział opiekuńczo – terapeutyczny

Do obowiązków pracowników tego działu należy zapewnienie mieszkankom całodobowej opieki i udzielanie wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych takich jak: odżywianie, higiena, ubieranie, poruszanie się, komunikowanie się, pielęgnacja, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, utrzymanie czystości i porządku w miejscu zamieszkania.

Terapeuci udzielają mieszkankom wsparcia terapeutycznego, w różnych formach i rodzajach, w prowadzonych przez Dom pracowniach terapii dostosowując zajęcia do indywidualnych potrzeb mieszkanek. Prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe, udzielają wsparcia społeczno – kulturalno – religijnego.

Personel bierze udział w opracowywaniu i realizacji planów działań zmierzających do adaptacji nowych mieszkanek oraz indywidualnych planów wsparcia, prowadzi stosowną dokumentację związanej z realizacją zadań socjalnych, opiekuńczych i terapeutycznych.

Dom umożliwienie mieszkańcom Domu dostępu do należnych świadczeń zdrowotnych, a personel działu prowadzi pielęgnację i opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi mieszkankami na terenie Domu i poza nim (pobyt w szpitalu). W dziale zatrudnione są 43 osoby.

II. Dział administracyjno-księgowy

Do zakresu działania Działu należy między innymi prowadzenie spraw osobowych pracowników Domu, zabezpieczenie warunków pracy poprzez zakupy sprzętu, materiałów, pomocy biurowych, zlecenie konserwacji naprawy sprzętu, zapewnienie transportu, organizowanie szkoleń pracowników Domu, prowadzenie remontów i modernizacji Domu, sporządzanie planów i sprawozdań z ich wykonania, nadzór nad ochroną obiektu, prowadzenie pełnej księgowości Domu, wykonywanie całości spraw związanych z odpłatnościami za pobyt w Domu, a także prowadzenie niezbędnej dokumentacji księgowej dotyczącej środków finansowych mieszkańców.

Dział administracyjno – księgowy współdziała z Działem Opiekuńczo – Terapeutycznym Domu w zakresie zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego poziomu świadczonych usług. W dziale zatrudnione są 4 osoby.

III. Dział obsługi

Do zakresu działania Działu należy między innymi: utrzymanie obiektów, urządzeń, narzędzi i maszyn w należytym stanie technicznym, przygotowanie i wydawanie posiłków, przy zachowaniu obowiązujących norm żywieniowych, diet i kosztów, w ścisłej współpracy z kierownikiem Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego, obsługa transportowa Domu, świadczenie usług pralniczych, zaopatrzenie Domu szczególnie w żywność, sprzęt, środki czystości, i materiały techniczne, a także prowadzenie dokumentacji dotyczącej zakupów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, konserwacja i naprawa wyposażenia pokoi mieszkańców.

Dział obsługi współdziała z Działem Opiekuńczo – Terapeutycznym Domu w zakresie zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego poziomu świadczonych usług. W dziale zatrudnionych jest 10 osób.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Wesoła 14 (zobacz DPS na mapie Google)
42-202 Częstochowa
tel./fax. +48 34 361 88 94
e-mail: dpsczestochowa@albertynki.pl