DPS Częstochowa – Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

W strukturze organizacyjnej Domu wyodrębnia się:

I. Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny

Do obowiązków pracowników tego działu należy zapewnienie mieszkankom całodobowej opieki i udzielanie wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych, takich jak: odżywianie, higiena, poruszanie się, ubieranie, komunikowanie się, pielęgnacja, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, utrzymanie czystości i porządku w miejscu zamieszkania.

Terapeuci udzielają mieszkankom wsparcia terapeutycznego, podczas terapii prowadzonych na terenie placówki. Zajęcia terapeutyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb mieszkanek. Pracownicy terapii prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe oraz udzielają wsparcia społeczno – kulturalno – religijnego.

Personel bierze udział w opracowywaniu i realizacji planów działań zmierzających do adaptacji nowych mieszkanek oraz indywidualnych planów wsparcia (IPW), prowadzi stosowną dokumentację związaną z realizacją zadań socjalnych, opiekuńczych i terapeutycznych.

Dom umożliwia mieszkańcom dostęp do należnych świadczeń zdrowotnych, a personel działu prowadzi pielęgnację i opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi mieszkankami na terenie placówki i poza nią (pobyt w szpitalu). W dziale zatrudnione są 42 osoby.

II. Dział Administracyjno – Księgowy

Do zakresu obowiązków Działu należy między innymi: prowadzenie spraw osobowych pracowników Domu, zabezpieczenie warunków pracy poprzez zakup sprzętu, materiałów, pomocy biurowych, zlecenie konserwacji naprawy sprzętu, zapewnienie transportu, organizowanie szkoleń dla pracowników Domu, prowadzenie remontów i modernizacji placówki, sporządzanie planów i sprawozdań z ich wykonania, nadzór nad ochroną obiektu, prowadzenie pełnej księgowości, wykonywanie całości spraw związanych z odpłatnościami za pobyt w Domu, a także prowadzenie niezbędnej dokumentacji księgowej dotyczącej środków finansowych mieszkańców.

Dział Administracyjno – Księgowy współdziała z Działem Opiekuńczo – Terapeutycznym w zakresie zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego poziomu świadczonych usług. W dziale zatrudnione są 4 osoby.

III. Dział Obsługi

Do zakresu działania Działu należy między innymi: utrzymanie obiektów, urządzeń, narzędzi i maszyn w należytym stanie technicznym, przygotowanie i wydawanie posiłków, przy zachowaniu obowiązujących norm żywieniowych, diet i kosztów, w ścisłej współpracy z kierownikiem Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego, obsługa transportowa Domu, świadczenie usług pralniczych, zaopatrzenie Domu szczególnie w żywność, sprzęt, środki czystości, i materiały techniczne, a także prowadzenie dokumentacji dotyczącej zakupów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, konserwacja i naprawa wyposażenia pokoi mieszkańców.

Dział Obsługi współdziała z Działem Opiekuńczo – Terapeutycznym Domu w zakresie zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego poziomu świadczonych usług. W dziale zatrudnionych jest 14 osób.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Wesoła 14 (zobacz DPS na mapie Google)
42-202 Częstochowa
tel./fax. +48 34 361 88 94
e-mail: dpsczestochowa@albertynki.pl