DPS Częstochowa – Misja, wizja i cele

Misja, wizja i cele

Święty Brat Albert mówił:
„Bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna,
opieka najlepsza niemiła”,

dlatego nasza misja wyrażona jest słowami:
„Każdego dnia
Dbajmy,
Pomagajmy
Sercem,
by ktoś obok nas mógł wzrastać i rozwijać swoje możliwości”.

Naszą wizją jest:
„Dom bezpieczny i przyjazny ludziom potrzebującym pomocy”

Realizujemy naszą misję i wizję Domu poprzez wyznaczenie sobie celów, do których staramy się dążyć każdego dnia naszej wspólnej pracy i życia z mieszkankami.

Celem Domu jest świadczenie usług na poziomie obowiązujących standardów w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Pomagamy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, zapewniamy niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, udział w terapii zajęciowej, zajęciach podnoszących sprawność, aktywizujących. Zaspokajamy potrzeby religijne i kulturalne. Mieszkanki mają warunki do rozwoju samorządności, integracji ze środowiskiem, sprawnego załatwiania skarg i wniosków, działań zmierzających do usamodzielnienia.

Mieszkanki Domu rozwijają swoje pasje, zainteresowania i talenty. W każdej z nich staramy się dostrzec możliwości rozwoju na podstawie wszechstronnej diagnozy opartej zarówno na obserwacji uczestniczącej jak i na odpowiednich narzędziach diagnostycznych. Obejmujemy opieką terapeutyczną wszystkie mieszkanki, traktując je indywidualnie oraz dostosowując zajęcia do stanu psychofizycznego, zainteresowań i możliwości.

Pragniemy przede wszystkim, by czuły się w naszym Domu dobrze. Bardzo dbamy podtrzymywanie więzi rodzinnych oraz budowanie relacji pomiędzy wspólnotą, którą tworzą Siostry, Mieszkanki i Pracownicy.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Wesoła 14 (zobacz DPS na mapie Google)
42-202 Częstochowa
tel./fax. +48 34 361 88 94
e-mail: dpsczestochowa@albertynki.pl