DPS Częstochowa – Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Strona internetowa spełnia wymagania dostępności WCAG 2.1 na poziomie AA, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dla treści dodanych po 25 lipca 2022 r.

Strona posiada poprawny kod HTML,  jest przyjazna dla czytników ekranu, posiada wersję kontrastową oraz możliwość zmiany wielkości czcionek, a jej przeglądanie może odbywać się za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych.

Problemy z dostępnością, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi z powodu braku dostępności można kierować na adres: dpsczestochowa@albertynki.pl. Osobą odpowiedzialną za dostępność serwisu jest Edyta Maroszek.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej  jest Domem pozbawionym barier architektonicznych.

Przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej oznakowano kolorem niebieskim 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Dom zapewnia pionowe i poziome przestrzenie komunikacyjne.

Główne wejście do Domu od strony ulicy Wesołej 14 wyposażone jest w domofon, prowadzi na oporęczowaną klatkę schodową. Z klatki schodowej bezpośrednio wchodzi się na korytarz główny Domu, na którym usytuowane są biura – księgowość, pokój pracownika socjalnego, gabinet dyrektora placówki, kuchnia, kawiarnia Domu.

Osoby niepełnosprawne ruchowo opuszczają budynek, korzystając z wind obsługiwanych przez wykwalifikowany personel, podjazdów, po czym wyjeżdżają przez bramę główną.

Na elewacji zewnętrznej budynku – pomiędzy bramą główną a furtą umieszczono dzwonek, który przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych – poruszających się na wózku inwalidzkim oraz służb pomocowych, tj. pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja. Dzwonek osadzony został na dogodnej dla wszystkich wysokości – ok. 130 cm oraz ok. 18 m od wejścia głównego do budynku Domu Pomocy Społecznej. Dzwonek oznaczony jest widocznym znakiem dla osób niepełnosprawnych.

Po naciśnięciu dzwonka rozlega się sygnał dźwiękowy, który informuje personel placówki o potrzebie pomocy osobie niepełnosprawnej, która znajduje się przed budynkiem. Osoba korzystająca z dzwonka, po jego naciśnięciu widzi niebieskie światło wokół klawisza informujące o połączeniu. Pracownik Domu poinformowany sygnałem o tym, że ktoś na zewnątrz korzystał z dzwonka wychodzi do osoby, która z niego skorzystała, otwiera bramę, aby wpuścić osobę na teren placówki.

Osoba niepełnosprawna ruchowo może skorzystać z dwóch wejść do budynków przeznaczonych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Po dostaniu się na teren dziedzińca (po otworzeniu bramy) po prawej stronie znajduje się wejście prowadzące bezpośrednio do windy. Wejścia do Budynku od strony podwórza z pozycji gruntu prowadzi bezpośrednio do windy osobowej, która łączy wszystkie kondygnacje – obsługiwanej przez pracownika placówki.

Drugie wejście boczne na terenie dziedzińca z podjazdem przystosowanym  dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz z pomocą chodzików i balkoników poprzez zaopatrzenie w oporęczowania i barierki, bezpośrednio prowadzi do drugiej windy osobowej, która również łączy wszystkie kondygnacje. Winda znajduje się w dobudowanej części Domu, obsługiwana jest przez wykwalifikowany personel. W windach oznaczono przyciski dla osób niewidzących i słabowidzących, wykonano dodatkową sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, otwarcie/zamknięcie drzwi, kondygnację, na której zatrzymała się winda oraz informację, co się na niej znajduje.

Na terenie DPS nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych, jednakże każda osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z pomocy przewodnika – pracownika Domu.

Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-01
  • Data ostatniej aktualizacji szablonu: 2022-07-25
  • Data sporządzenia oświadczenia: 2022-07-25
  • Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2023-12-31
  • Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-29

Pomocne linki:


Poziom dostępności AA, zgodnie z W3C WAI WCAG 2.1

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Wesoła 14 (zobacz DPS na mapie Google)
42-202 Częstochowa
tel./fax. +48 34 361 88 94
e-mail: dpsczestochowa@albertynki.pl