DPS Częstochowa – Śląskie Kadry

Śląskie Kadry

17 sierpnia 2020

Dom Pomocy Społecznej bierze udział w projekcie „Śląskie Kadry” w ramach projektu otrzymał dofinasowanie na zatrudnienie 1 osoby do pracy bezpośrednio przy mieszkańcu, oraz na wypłatę dodatkowej premii dla pracowników przez kolejne 3 miesiące, tj. sierpień, wrzesień i pażdziernik.

 

Celem projektu grantowego„Śląskie Kadry DPS vs. COVID –19”, jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,a takżepracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.W ramach przedmiotowego projektu grantowego zrealizowane zostanie zadanie w postaci udzielenia 105 grantów dla DPS funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego. Przewidziane w projekcie działania związane z udzielaniem grantów mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Tym samym projekt ma na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii i ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.Wsparcie nie będzie obejmowało zawodów medycznych, tj. zatrudnionych w DPS pielęgniarek, położnychi lekarzy,gdyż będą oni wspierani w ramach innych projektów unijnych z Osi V PO WER. Grantobiorca będzie mógł realizować dwie formy wsparcia:

ZADANIE nr 1 Zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych celem ochrony zdrowia i życia osóbzagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem SARS-CoV-2.

ZADANIEnr 2 Wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku zezwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego Grantobiorca, wedle swojego wyboru, może ubiegać się o grant w ramach jednego lub obu zadań.

 

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Wesoła 14 (zobacz DPS na mapie Google)
42-202 Częstochowa
tel./fax. +48 34 361 88 94
e-mail: dpsczestochowa@albertynki.pl